Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie nr IGM.683.87.2017.AD1 z dn. 13.02.2018 r.

15-02-2018

W związku z decyzją Starosty Lubelskiego z dnia 19 maja 2017 r. znak: AB.6740.90.2017.KG nr 634/17, dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 112508L Dominów - Żabia Wola, na odcinku od kilometra 0+000 (skrzyżowanie drogi gminnej nr 112508L z droga gminną nr 107111L) do kilometra 0+173,05 oraz drogi gminnej nr 107111L Żabia Wola - Mętów, na odcinku od kilometra 0+000 (skrzyżowanie drogi gminnej nr 107111L z drogą gminną nr 112508L) do kilometra 0+865,81, na terenie gminy Głusk, Starosta Lubelski z urzędu prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Ćmiłów, jednostka ewidencyjna Głusk, oznaczoną jako działka nr 1205/1 o pow. 0,0063 ha, która na podstawie w/w decyzji stała się własnością Gminy Głusk.

 
Informuję, że postanowieniem Starosty Lubelskiego z dnia 12 września 2017 r. znak: IGM.683.87.2017.AD1 powołany został rzeczoznawca majątkowy Pan Jarosław Leszczyński – nr upr. 978 – na biegłego, w celu ustalenia wartości powołanej wyżej nieruchomości w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.
 
Wartość w/w nieruchomości została określona na kwotę – 1 017,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemnaście złotych), tj. po 16,14 zł/m2.
 
Zebrana dokumentacja w przedmiotowej sprawie, udostępniona jest do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 9, budynek A – pokój 101 (I piętro).
 
Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).  Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa). Jednocześnie informuję o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, że pełnomocnikiem strony może zostać ustanowiona osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 
Jednocześnie zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy wymieniona wyżej nieruchomość została wydana inwestorowi w ustawowym terminie określonym w art. 18 ust. 1e ustawy  z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tj. niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 
W przypadku zaistnienia w/w okoliczności proszę o przesłanie stosownych dokumentów potwierdzających fakt wydania nieruchomości inwestorowi (tj. protokół wydania), albowiem w przypadku wydania nieruchomości w w/w terminie, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości.
 
Jak wynika z akt sprawy w księdze wieczystej Nr LU1I/00077270/1, prowadzonej dla w/w nieruchomości przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych, w dziale IV, na udziale Pana Andrzeja Zbigniewa Sowa, wynoszącym 1/2 - wpisana jest hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 12 565,90 zł, na rzecz – Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 c wyżej cyt. ustawy, jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 12 ust. 4, lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami.
 
Organ prowadzący postępowanie powziął informację, że współwłaściciel przedmiotowej nieruchomości Pan Andrzej Zbigniew Sowa nie żyje, co potwierdza Odpis skrócony aktu zgonu (nr 0663011/00/AZ/2012/848981), a Pani Anna Fidut pismem z dnia 23 stycznia 2018 r. poinformowała, że nie przeprowadzono postępowania spadkowego po zmarłym bracie – Panu Andrzeju Zbigniewie Sowa.
 
Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się z prośbą o dostarczenie zaświadczenia o aktualnej wysokości zadłużenia, ewentualnie o jego braku w związku z całkowitą spłatą zadłużenia.
 
Brak informacji o wysokości zadłużenia uniemożliwia prawidłowe prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za w/w nieruchomość.
 
Jednocześnie nadmieniam, że mając na uwadze dużą ilość spraw, dotyczących postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania, jak również procedury określone w KPA przewidywany termin załatwienia sprawy to 27 kwietnia 2018 r.
 
Załączniki:
Zawiadomienie nr IGM.683.87.2017.AD1 z dn. 13.02.2018 r. [pdf, 295 kb]
 
Powrót