Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie nr IGM.683.69.2017.AD1 z dn. 26.06.2018 r. o wszczęciu postępowania

27-06-2018

W związku z decyzją Starosty Lubelskiego z dnia 19 maja 2017 r. znak: AB.6740.90.2017.KG nr 634/17, dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 112508L Dominów - Żabia Wola, na odcinku od kilometra 0+000 (skrzyżowanie drogi gminnej nr 112508L z droga gminną nr 107111L) do kilometra 0+173,05 oraz drogi gminnej nr 107111L Żabia Wola - Mętów, na odcinku od kilometra 0+000 (skrzyżowanie drogi gminnej nr 107111L z drogą gminną nr 112508L) do kilometra 0+865,81, na terenie gminy Głusk, Starosta Lubelski z urzędu prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Żabia Wola, jednostka ewidencyjna Głusk, oznaczoną jako działki nr: 30/1 o pow. 0,0048 ha i 74/1 o pow. 0,0052 ha, które na podstawie w/w decyzji stały się własnością Gminy Głusk.

 
Jednocześnie informuję, że postanowieniem Starosty Lubelskiego z dnia 12 września 2017 r. znak: IGM.683.69.2017.AD1 powołany został rzeczoznawca majątkowy Pan Łukasz Korulczyk – nr upr. 4445 – na biegłego, w celu ustalenia wartości powołanej wyżej nieruchomości w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.
 
Wartość w/w nieruchomości została określona na kwotę – 5 298,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych), w tym: wartość gruntu 4 199,00 zł (tj. po 65,84 zł/m2), wartość składników budowlanych – 816,00 zł, wartość składników roślinnych – 283,00 zł.
 
Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, tut. Starostwo informuje, że zebrana dokumentacja w przedmiotowej sprawie udostępniona jest do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9 budynek  A – pokój 101 (I piętro).
 
Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U.z2017 r.,poz.1257 z późn. zm.) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego (jeśli korespondencja prowadzona jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej). W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).
 
Stosownie do art. 40 § 4 Kpa strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa).
 
W związku z powyższym, stosownie do art. 40 § 5 Kpa, informuję o możliwości złożenia odpowiedzi na przedmiotowe pismo i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, że pełnomocnikiem strony może zostać ustanowiona osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z art. 40 § 2 Kpa, jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi; strona może wskazać takiego pełnomocnika.
 
Jednocześnie proszę o udzielenie informacji, czy w/w działka została wydana inwestorowi w ustawowym terminie określonym w art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tj. niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 
W przypadku zaistnienia w/w okoliczności proszę o przesłanie stosownych dokumentów potwierdzających fakt wydania nieruchomości inwestorowi (tj. protokół wydania), albowiem w przypadku wydania przedmiotowej nieruchomości w terminie, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości.
 
Biorąc pod uwagę dużą ilość spraw, dotyczących postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania, jak również procedury określone w KPA przewidywany termin załatwienia sprawy to 31 sierpnia 2018 r.
 
Zawiadomienie nr IGM.683.69.2017.AD1 z dn. 26.06.2018 r. o wszczęciu postępowania [pdf, 394 kb]
Powrót