Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie nr IGM.683.422.2017.AD1 z dn. 11.06.2018 r. o wszczęciu postępowania

12-06-2018

W związku z decyzją Starosty Lubelskiego z dnia 31 lipca 2017 r. znak: AB.6740.625.2017.MK9 nr 1196/17, dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych nr 107112L, 107111L, 107109L w miejscowości Mętów poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym, Starosta Lubelski z urzędu prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Mętów, jednostka ewidencyjna Głusk, oznaczoną jako działka nr 669/1 o pow. 0,0068 ha, która na podstawie w/w decyzji stała się własnością Gminy Głusk.

W/w nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny.
 
Jednocześnie informuję, że postanowieniem Starosty Lubelskiego z dnia 25 października 2017 r. znak: IGM.6812.15.2017.MP powołany został rzeczoznawca majątkowy Pan Janusz Czajecki – nr upr. 2884 – na biegłego, w celu ustalenia wartości powołanej wyżej nieruchomości w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.
 
Wartość w/w nieruchomości została określona na kwotę – 1 098,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt osiem złotych), tj. po 16,14 zł/m2.
 
Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, tut. Starostwo informuje, że zebrana dokumentacja w przedmiotowej sprawie udostępniona jest do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9 budynek A – pokój 101 (I piętro).
 
Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego (jeśli korespondencja prowadzona jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej). W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).
 
Stosownie do art. 40 § 4 Kpa strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa).
 
W związku z powyższym, stosownie do art. 40 § 5 Kpa, informuję o możliwości złożenia odpowiedzi na przedmiotowe pismo i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, że pełnomocnikiem strony może zostać ustanowiona osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z art. 40 § 2 Kpa, jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi; strona może wskazać takiego pełnomocnika.
 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy wymieniona wyżej nieruchomość została wydana inwestorowi w ustawowym terminie określonym w art. 18 ust. 1e z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) i ewentualne przesłanie na powyższą okoliczność stosownego dokumentu (np. protokołu wydania).
 
W przypadku zachowania ustawowego terminu tj. 30 dni, od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji; od dnia doręczenia postanowienia o nadaniu wymienionej wyżej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności lub od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna kwotę odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości.
 
Biorąc pod uwagę dużą ilość spraw, dotyczących postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania, jak również procedury określone w KPA przewidywany termin załatwienia sprawy to 30 sierpnia 2018 r.
 
Zawiadomienie nr IGM.683.422.2017.AD1 z dn. 11.06.2018 r. o wszczęciu postępowania [pdf, 293 kb]
Powrót