Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie nr IGM.683.32.2017.AD1 z dn. 27.06.2018 r. o zakończeniu postępowania

27-06-2018

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Dominów, jednostka ewidencyjna Głusk, oznaczoną jako działka nr 100/19 o pow. 0,0070 ha, Starostwo Powiatowe w Lublinie zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.

 

Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Wszyscy współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości nie żyją, a postępowanie spadkowe po zmarłym nie zostało przeprowadzone, co potwierdza pismo z dnia 04 stycznia 2018 r. sygn. sprawy: I NS 1046/16 Sądu Rejonowego Lublin -Wschód w Lublinie z/s w Świdniku I Wydział Cywilny.
 
W przedmiotowej sprawie został wykonany operat szacunkowy.
 
Zgodnie ze sporządzoną wyceną przez rzeczoznawcę majątkowego wartość w/w nieruchomości została określona na łączną kwotę – 11 567,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych).
 
Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego tut. Starostwo informuje, iż zebrana dokumentacja w przedmiotowej sprawie udostępniona jest do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 9, budynek A – pokój 101 (I piętro).
 
W wymienionym wyżej terminie strony mają prawo do wypowiadania się co do sporządzonego operatu szacunkowego.
 
Po upływie w/w terminu niniejsza sprawa zostanie załatwiona poprzez wydanie decyzji administracyjnej kończącej postępowanie przed Starostą Lubelskim.
 
Zawiadomienie nr IGM.683.32.2017.AD1 z dn. 27.06.2018 r. o zakończeniu postępowania [pdf, 279 kb]
Powrót