Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie nr IGM.6821.23.2018.MP1 z dn. 2.07.2018 r.

02-07-2018

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 115 ust. 3, art. 124 ust. 1-2 i 4-7 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) zawiadamiam, że przed Starostą Lubelskim wszczęte zostało postępowanie z wniosku PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Leśniczówka, gmina Bychawa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 67/2, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. na budowę linii kablowej ziemnej typu YAKXs o przekroju 120 mm2.

 
Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Z informacji z ewidencji gruntów oraz odpisu księgi wieczystej nr LU1I/00026173/9 wynika, że działka nr 67/2 stanowi własność Stanisława Czajka, s. Zbigniewa i Danuty. Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że Pan Stanisław Czajka nie żyje, a przed sądem nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie spadkowe oraz brak jest aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym. Po zamieszczeniu ogłoszeń o zamiarze wszczęcia niniejszego postępowania i upływie wyznaczonego 2-miesięcznego terminu nie zgłosiły się osoby mające prawa rzeczowe do w/w nieruchomości.
 
Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: Kpa) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa). Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa).
 
Informuję ponadto o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, że pełnomocnikiem strony może zostać ustanowiona osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 
Zawiadomienie nr IGM.6821.23.2018.MP1 z dn. 2.07.2018 r. [pdf, 104 kb]
Powrót