Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie IGM.6821.58.2017.MP1 z dn. 14.03.2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego

19-03-2018

Nawiązując do toczącego się postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Strzyżewice, gmina Strzyżewice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1093/2, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. na założenie i przeprowadzenie przez w/w nieruchomość elektroenergetycznej kablowej sieci średniego napięcia 15 kV, zawiadamiam, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.

 
Zebrana dokumentacja w przedmiotowej sprawie udostępniona jest stronom do wglądu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, przy ulicy Spokojnej 9A – pokój 101. Strony postępowania we wskazanym terminie mają prawo do wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Po upływie w/w terminu niniejsza sprawa zostanie zakończona przed organem I instancji poprzez wydanie decyzji administracyjnej.
 
 
Załączniki:
 
Zawiadomienie IGM.6821.58.2017.MP1 z dn. 14.03.2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego [pdf, 61,5]
Powrót