Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie IGM.6821.34.2017.MP1 z dn. 23 lipca 2018 r.

24-07-2018

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Wola Niemiecka, gmina Niemce, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 99, na założenie i przeprowadzenie przez w/w nieruchomość jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Lublin Systemowa – Lubartów, zawiadamiam, że otwarte zostało postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.

 
Wyjaśniam, iż przed wydaniem decyzji w powyższej sprawie tut. organ ustalił, że Pan Mieczysław Rusinek – Współwłaściciel w/w działki nie żyje. Potwierdza to załączony do akt sprawy odpis skrócony aktu zgonu o oznaczeniu 0663011/00/AZ/1986/563550.
 
Powyższa okoliczność uniemożliwia wydanie na tym etapie postępowania decyzji, ponieważ decyzja wydana w stosunku do osoby zmarłej obarczona byłaby wadą nieważności (art. 156 § 1 pkt. 2, 4  i 5 Kpa) (por. wyroki NSA z dnia 20 września 2002 r. I SA 428/01 oraz z dnia 21 sierpnia 2008 r. II OSK 952/07).
 
W związku z powyższym tut. organ zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do ustalenia, czy sprawy spadkowe po zmarłym zostały uregulowane celem zapewnienia spadkobiercom zmarłego czynnego udziału w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji, umożliwienia im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Mając na uwadze powyższe zawiadamiam, że na dzień 28 września 2018 r. wyznaczony zostaje nowy planowany termin załatwienia sprawy.
 
Jednocześnie, stosownie do treści art. 37 Kpa, informuję o przysługującym stronie prawie do wniesienia ponaglenia do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa oraz w przypadku, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.
 
Zawiadomienie IGM.6821.34.2017.MP1 z dn. 23 lipca 2018 r. [pdf, 107 kb]
Powrót