Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie dot. działki nr 90/4 w miejscowości Szerokie

05-05-2017


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 115 ust. 3, art. 124 ust. 1 – 2 i 4 – 7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie z wniosku Gminy Konopnica w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Szerokie, oznaczonej jako działka nr 90/4 o pow. 0,17 ha (obr. 8) w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej.
Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Jedna z osób figurujących jako właściciel przedmiotowej działki w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów – Stanisław Zwolski nie żyje, a postępowanie spadkowe po zmarłym nie zostało przeprowadzone.
Po zamieszczeniu ogłoszeń o zamiarze wszczęcia niniejszego postępowania i upływie wyznaczonego 2-miesięcznego terminu nie zgłosiły się osoby, którym przysługują po zmarłych prawa rzeczowe do w/w nieruchomości.
Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).  Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia  się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa). Jednocześnie, informuję o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, że pełnomocnikiem strony może zostać ustanowiona osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 
 
Powrót