Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza na konsultacje!

15-12-2016

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1526L w granicach administracyjnych Gminy Garbów.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

1)      nazwa i adres,

2)      dane rejestrowe,

3)      osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

4)      imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wktd@powiat.lublin.pl,

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, p. 8 (budynek B).

 

Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 22 grudnia 2016 r.    

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1526L w granicach administracyjnych Gminy Garbów wraz z załącznikiem

Powrót