Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dot. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi

18-09-2019

Na podstawie uchwały Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) działające na terenie powiatu lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  1. nazwa i adres organizacji;
  2. numer KRS;
  3. nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi organizacji w konsultacjach, uprawnionej do reprezentowania organizacji.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. Zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wktd@powiat.lublin.pl,
  2. Zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, pok. 8 (budynek B).

 

Uwagi i opinie można przesyłać w dniach 19 września - 2 października 2019 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu [pdf, 179 KB]

 

Powrót