Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do konsultacji społecznych w Powiecie Lubelskim

15-02-2017

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817,1948 i z 2017 r. poz.60) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
1)      nazwa i adres,
2)      dane rejestrowe,
3)      osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
4)      imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.toporowska@powiat.lublin.pl,
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, p.217.
 
Uwagi i opinie można przesyłać od dnia 15 lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r.    
 
Dokumenty do pobrania:
projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Powiecie Lubelskim 
uzasadnienie do uchwały
 
Powrót