Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zaproszamy do udziału w konsultacjach

13-01-2017

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
1)      nazwa i adres,
2)      dane rejestrowe,
3)      osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
4)      imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
 
Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.toporowska@powiat.lublin.pl,
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, p.217.
 
Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 20 stycznia 2017 r.    
 
 
 
Powrót