Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zapraszamy na konsultacje!

14-03-2017

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza: 1) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) działające na terenie powiatu lubelskiego; 2) gminy z powiatu lubelskiego w myśl art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.);

do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubelskim na lata 2017-2023.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie przy współpracy Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
1)    nazwa i adres,
2)    dane rejestrowe,
3)    osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
4)    imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
 Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@powiat.lublin.pl
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój 1.
 
Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 30 marca 2017r.
 
Dokumenty do pobrania:
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubelskim na lata 2017-2023
Powrót