Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z dnia 4.10.2018r.

04-10-2018

Sprawozdania z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego prowadzonych w okresie od dnia 19 września 2018 r. do dnia 2 października 2018 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).


Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.

 

Konsultacje były przeprowadzone w formie:

1)    zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.toporowska@powiat.lublin.pl,

2)    zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych.

Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii ani wniosków do ww. projektu uchwały.

 

 

Lublin, dnia 4 października 2018 r.

 

 

Powrót