Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z 16.06.2015 r.

17-06-2015

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie zmieniającego uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego prowadzonych w okresie od dnia 3 czerwca 2015 r. do dnia 15 czerwca 2015 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).

Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione           w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.

Konsultacje były przeprowadzone w formie:

1)      zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.toporowska@powiat.lublin.pl,

2)      zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogły być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury, p.217.

Informację o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego w Lublinie.

W wyznaczonym terminie konsultacji  nie wpłynęła żadna uwaga.

Lublin, dnia 16 czerwca 2015 r. 

Powrót