Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych nr 2425L, 2230L i 2232L

10-04-2018

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu Rady Powiatu w Lublinie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych nr 2425L, 2230L i 2232L w granicach administracyjnych Gminy Konopnica prowadzonych w okresie 19 marca-4 kwietnia 2018 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. U. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).
 
Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.
 
Konsultacje były przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wktd@powiat.lublin.pl,
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, p. 8 (budynek B).
 
Informację o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl.
 
W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii ani wniosków do ww. projektu uchwały.
 
W związku z powyższym nie wprowadza się zmian w projekcie uchwały.
Powrót