Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg nr 2204L, 2207L i 2210L

23-01-2017

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg nr 2204L, 2207L i 2210L w granicach administracyjnych Gminy Jastków prowadzonych w dniach 13-20 stycznia 2017 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. U. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).
Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.
Konsultacje były przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wktd@powiat.lublin.pl,
 
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, p. 8 (budynek B).
Informacje o konsultacjach umieszczono na stronach internetowych: www.powiat.lublin.pl oraz www.splublin.bip.lubelskie.pl
W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do ww. projektu uchwały.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim przedłożyła pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg nr 2204L, 2207L i 2210L w granicach administracyjnych Gminy Jastków
W związku z powyższym nie wprowadza się zmian w projekcie uchwały.
 
Lublin, dnia 23 stycznia 2017 r.
Powrót