Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie

18-01-2017

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).

Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817, 1948) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.

 Konsultacje były przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@powiat.lublin.pl

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój 1.

 Informacje o konsultacjach umieszczono na stronach internetowych: www.powiat.lublin.pl oraz www.pcprlublin.bip.lubelskie.pl

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne były: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie przy współpracy Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 W trakcie prowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, sugestii ani wniosków do ww. projektu uchwały. Przedłożone zostały dwie pozytywne opinie: Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lubelskiego i Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim.

 W związku z powyższym nie wprowadza się zmian w projekcie uchwały poddanej konsultacji.

 Lublin, dnia 13 stycznia 2017 r.

 

Powrót