Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji na temat projektu uchwały

03-03-2016

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim prowadzonych w okresie od dnia 12 lutego 2016 r. do dnia 26 lutego 2016 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).

Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.

Konsultacje były przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eks@powiat.lublin.pl,

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty.

Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii ani wniosków do ww. projektu uchwały.

W związku z powyższym nie wprowadza się zmian w projekcie uchwały poddanej  konsultacji.

Powrót