Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubelskim na lata 2017-2023

05-04-2017

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911) w terminie od 14 marca 2017r. do 30 marca 2017r.

Do udziału w konsultacjach zaproszone były:
1)  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817
z późn. zm.) działające na terenie powiatu lubelskiego;
2)  gminy z powiatu lubelskiego w myśl art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.);
 
Konsultacje były przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@powiat.lublin.pl
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój 1.
 
Informacje o konsultacjach umieszczono na stronach internetowych: www.powiat.lublin.pl, www.splublin.bip.lubelskie.pl, www.lublin.naszepcpr.pl oraz www.pcprlublin.bip.lubelskie.pl
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne były: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie przy współpracy Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
W trakcie prowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, sugestii ani wniosków do ww. projektu uchwały, w tym z gmin z powiatu lubelskiego oraz Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lubelskiego. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim.
 
W związku z powyższym nie wprowadza się zmian w projekcie uchwały poddanej konsultacji.
Powrót