Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących udzielenia z budżetu Powiatu Lubelskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, działającym na terenie Powiatu Lubelskiego oraz sposobu jej rozliczania.

09-05-2017

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Lubelskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, działającym na terenie Powiatu Lubelskiego oraz sposobu jej rozliczania.

 Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).
Do udziału w konsultacjach zaproszone zostały organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 i z 2017 r. poz. 537) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.
Konsultacje były przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.dudek@powiat.lublin.pl,
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie, p. 213.
Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl, splublin.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie.
W wyznaczonym terminie konsultacji  tj. od 13 do 26 kwietnia 2017 r. nie zgłoszono żadnych uwag do ww. projektu uchwały. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim przedłożyła pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.
 
Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim
Powrót