Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dot. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim

30-03-2017

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującą obecnie uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).
Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817,194 i z 2017 r. poz. 60) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.
Konsultacje były przeprowadzone w formie:
1)      zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.toporowska@powiat.lublin.pl,
2)      zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych p.217.
Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl, oraz splublin.bip.lubelskie.pl
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
W wyznaczonym terminie konsultacji  tj.: od 15 lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r. nie zgłoszono żadnych uwag do ww. projektu uchwały. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim przedłożyła pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.
 
Powrót