Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

OGŁOSZENIE z dnia 25.02.2016 r.

25-02-2016

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 115 ust. 3, art. 124 ust. 1 – 2 i 4 – 7 i art. 124a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774  z późn. zm.)
 
Starosta Lubelski
 
zawiadamia o wszczęciu z dniem 25 lutego 2016 r. postępowania z wniosku PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania  z części nieruchomości położonej w miejscowości Wojciechów Kolonia Piata, gmina Wojciechów, oznaczonej jako działka nr 274 (obr. 20) oraz w sprawie wydania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie w/w nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji: Poniatowa  – Nałęczów”.
 
Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. W ewidencji gruntów jako właściciele działki nr 274 figurują Zofia Filipiak, Małgorzata Jarosińska, Wiesława Michalska, Janina Mirosław, Marianna Muciek, Krystyna Ozimek, Eugeniusz Żak, Grzegorz Żak, Irena Żak, Jan Żak, Stanisław Żak, Magdalena Żak-Szczypek, Tadeusz Pomorski i Krystyna Pomorska. Na podstawie informacji uzyskanych od Wójta Gminy Wojciechów oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie ustalono, że Eugeniusz Żak, Jan Żak oraz Krystyna Ozimek nie żyją. Z informacji posiadanych przez tut. organ nie wynika, by ustalono spadkobierców po w/w osobach.
 
Po zamieszczeniu ogłoszeń o zamiarze wszczęcia niniejszego postępowania i upływie wyznaczonego 2-miesięcznego terminu nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości.
 
Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie. 
 
Starosta Lubelski
Paweł Pikula
Powrót