Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych

23-01-2017

Ogłoszenie w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Lubelskiego oraz nadania Regulaminu określającego zasady prowadzenia listy

Starosta Lubelski prowadzi szereg postępowań administracyjnych w zakresie:
1) ustalenia odszkodowań za:
a) grunty zajęte, wydzielone, przejęte pod drogi publiczne,
b) grunty wywłaszczone,
c) ograniczenie korzystania z nieruchomości w związku z budową infrastruktury
technicznej;
2) zwrotów wywłaszczonych nieruchomości
3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
4) ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu i aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu (w tym również postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie powiatu).
 
Podstawą nawiązania współpracy ze Starostą Lubelskim będzie złożenie przez rzeczoznawcę majątkowego pisemnego wniosku o wpis na w/w Listę oraz oświadczenia o akceptacji Zarządzenia Starosty Lubelskiego  nr 8/2017  z dnia  23 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Lubelskiego w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie. Szczegółowe warunki, które powinien spełnić rzeczoznawca majątkowy – kandydat na biegłego są określone w w/w zarządzeniu.
 
W przypadku wyrażenia zainteresowania i chęci podjęcia współpracy stosowny wniosek można składać bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lublinie ul. Spokojna 9; 20- 74 Lublin, lub drogą pocztową na wskazany adres Urzędu. Pismo lub korespondencję należy oznaczyć dopiskiem „Lista rzeczoznawców majątkowych  -Wydział Inwestycji i Funduszy Pomocowych”. Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych ma charakter otwarty, jednakże z uwagi na terminowość prowadzonych postępowań wskazane jest złożenie wniosku o wpis na Listę w terminie 14 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia.
 
Wszelkie informacje w niniejszej sprawie udzielane są przez Wydział Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie:
- nr tel. (81) 52 86 660 – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych
- nr tel. (81) 52 86 665 – z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych.
 
Załączniki do pobrania:
 
 
Powrót