Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

31-12-2015

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOTYCZĄCEJ OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), Starosta Lubelski
 
informuje
 
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Maszki Wojciechowskie,  gmina Wojciechów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 410 (obr. 10 – Maszki Wojciechowskie, ark. 1), poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez w/w nieruchomość przewodów i urządzeń służących  do przesyłu energii elektrycznej w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: „ Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110kV relacji: Poniatowa - Nałęczów (od GPZ Poniatowa do słupa 118)”.
 
Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. W ewidencji gruntów jako właściciel działki nr 410 wpisani są: Kazimiera Depta, Henryk Mirosław, Irena Mirosław, Jan Mirosław, Krystyna Mirosław, Lech Mirosław i Małgorzata Mirosław. Z informacji załączonej do wniosku wynika, iż Pan Jan Mirosław nie żyje, zaś przed sądem nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie spadkowe oraz brak jest aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym. W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenie do Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój nr 101A, tel. 81 52 86 662.
 
Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości bez przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.
 
Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Wojciechów, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).
 
                                                                                                          Starosta Lubelski   
    
                                                                                                          Paweł Pikula
                                                                                             
 
Powrót