Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r.

30-12-2015

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOTYCZĄCEJ OGRANIECZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), Starosta Lubelski

informuje

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Wandzin, gmina Bychawa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 14 (obr. 26 – Wandzin), poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przez w/w nieruchomość sieci gazowej sp/c dn 180 PE, MOP 1 MPa w związku z realizacją przedsięwzięcia  pn. „Gazyfikacja Miasta i Gminy Bychawa, woj. Lubelskie”.
 
Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. W ewidencji gruntów jako właściciel działki nr 14 wpisany jest Tadeusz Pyszniak. Z informacji załączonej do wniosku wynika, iż Pan Tadeusz Pyszniak nie żyje. Ponadto, z informacji posiadanych przez tut. Organ nie wynika, by ustalono spadkobierców po w/w osobie.
 
W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenie do Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój nr 101A, tel. 81 52 86 662.
 
Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomości bez przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.
 
Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w  Bychawie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).

 

                                                                                                          Starosta Lubelski
 
                                                                                                                         Paweł Pikula              
Powrót