Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 28 grudnia 2015 r.

29-12-2015

O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOTYCZĄCEJ OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM ORAZ O ZEZWOLENIU NA NIEZWŁOCZNE ZAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), Starosta Lubelski

informuje

o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta, gmina Wojciechów, oznaczonej jako działki nr 239/2 i 241/1  (obr. 20 Wojciechów Kolonia Piąta) oraz w sprawie wydania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie w/w nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji: Poniatowa  – Nałęczów”.

Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. W ewidencji gruntów  jako właściciele działek nr 239/2 i 241/1 figurują Danuta Kozak, Janina Muciek i Marta Nalewajek. Na podstawie informacji uzyskanych od Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nałęczowie ustalono, że Marta Nalewajek nie żyje. Z informacji posiadanych przez tut. Organ nie wynika, by ustalono spadkobierców po w/w osobie.

W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9,
pokój nr 101A, tel. 81 52 86 662. Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części w/w nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wojciechów, tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).

                                                                                                         

                                                                                               Starosta Lubelski

                                                                                                  Paweł Pikula

 

Powrót