Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

18-12-2015

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOTYCZĄCEJ OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM ORAZ O ZEZWOLENIU NA NIEZWŁOCZNE ZAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), Starosta Lubelski
 
informuje
 
o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta, gmina Wojciechów, oznaczonej jako działka nr 274 (obr. 20 Wojciechów Kolonia Piąta) oraz w sprawie wydania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie w/w nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji: Poniatowa  – Nałęczów”.
 
Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. W ewidencji gruntów  jako właściciele działki nr 274 figurują Zofia Filipiak, Małgorzata Jarosińska, Wiesława Michalska, Janina Mirosław, Marianna Muciek, Krystyna Ozimek, Eugeniusz Żak, Grzegorz Żak, Irena Żak, Jan Żak, Stanisław Żak, Magdalena Żak-Szczypek, Tadeusz Pomorski i Krystyna Pomorska. Na podstawie informacji uzyskanych od Wójta Gminy Wojciechów oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie ustalono, że Eugeniusz Żak, Jan Żak oraz Krystyna Ozimek nie żyją. Z informacji posiadanych  przez tut. Organ nie wynika, by ustalono spadkobierców po w/w osobach.
              
W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9,
pokój nr 101A, tel. 81 52 86 662. Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części w/w nieruchomości.
 
Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wojciechów, tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).

                                                                                                      

Powrót