Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego z dn. 29.10.2013

29-10-2013

Na podstawie art. 113 ust. 1, 5, 6 i 7 w związku z art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, Starosta Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Marysin gmina Jastków, oznaczonej według ewidencji gruntów nr 177 (obręb 7, arkusz 1) o pow. 0,0700 ha.

W/w nieruchomość zajęta jest pod cmentarz wojenny. Przez nieuregulowany stan prawny rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.
  
W ewidencji gruntów jako właściciel działki nr 177 wpisany jest Skarb Państwa jednak w archiwalnych dokumentach dotyczących cmentarza wojennego znalazł się zapis, że „cmentarz położony jest na gruncie prywatnym należącym do pp. Kobiałków; gmina opiekę powierzyła pp. Kobiałkom w zamian za zwolnienie z podatku gruntowego”..
 
Przedmiotowa nieruchomość jest niezbędna do realizacji celu publicznego, jakim jest zakładanie i utrzymanie cmentarzy (uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod urządzony cmentarz wojenny).
 
W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, winny zgłaszać się wraz z tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia do Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój 101A
 
Jeśli w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, to zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.
Powrót