Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego z dn. 12.11.2013

12-11-2013

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Starosta Lubelski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 682/2, położonej w miejscowości Turka, gm. Wólka, 63 poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa na założenie i przeprowadzenie na w/w nieruchomości sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn 63.

Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. W ewidencji gruntów jako właściciel działki nr 682/2 wpisana jest Pan Jan Tadeusz Kożuch, który nie żyje. W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój nr 101A, Tel. 81 52 86 662
Po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomości bez przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.
Powrót