Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie starosty lubelskiego o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

08-04-2014

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), Starosta Lubelski

informuje
 
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości oznaczonej jako nr 561 (obr.8, ark.1), położonej w miejscowości Borzechów Kolonia, gm. Borzechów w celu dokonania czynności związanych z remontem napowietrznej linii energetycznej nN, polegającej na wymianie istniejących przewodów typu Al. na przewód AsXSn.
 
Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. W ewidencji gruntów jako właścicielka działki nr 561 wpisana jest Pani Janina Kieliszek, która nie żyje. W związku
z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości w terminie

2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój nr 101A, Tel. 81 52 86 662
 
Po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości bez przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.
Powrót