Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOTYCZĄCEJ OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZALESIU

07-08-2017

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), Starosta Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie, gmina Niemce, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 19, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. na założenie i przeprowadzenie przez w/w nieruchomość jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Lublin Systemowa – Lubartów.

Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Z informacji z ewidencji gruntów wynika, że działka nr 19 stanowi współwłasność Stanisława Bednarczyka, Anny Domaradzkiej, Bolesława Kozioła, Józefa Kozioła, Małgorzaty Kozioł, Kazimierza Mostrąga, Jadwigi Mostrąg, Edwarda Ozonek, Czesławy Ozonek, Jana Podstawki, Karoliny Podstawki, Jerzego Skubisza i Urszuli Nankiewicz.
Z dokumentów zgromadzonych w sprawie wynika, że Bolesław Kozioł, Józef Kozioł i Małgorzata Kozioł nie żyją, a przed sądem nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie spadkowe oraz brak jest aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłych. W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój nr 101A, tel. 81 52 86 662.
Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości bez przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.
Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Niemce, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie (www.powiat.lublin.pl)
oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).
 
Załącznik
Powrót