Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOTYCZĄCEJ OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WOLI NIEMIECKIEJ

07-08-2017

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), Starosta Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Wola Niemiecka, gmina Niemce, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 99, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. na założenie i przeprowadzenie przez w/w nieruchomość jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Lublin Systemowa – Lubartów.

Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Z informacji z ewidencji gruntów wynika, że działka nr 99 stanowi współwłasność Anny Bartosik, Łukasza Bartosika, Mileny Bartosik, Joanny Ewert, Mai Kruk, Ewy Olech-Czupryńska, Magdaleny Szymańskiej, Moniki Ten Bolscher, Ireny Widyńskiej, Władysławy Widyńskiej, Bolesława Widyńskiego, Janusza Widyńskiego, Jarosława Widyńskiego, Krzysztofa Widyńskiego, Marcina Widyńskiego, Michała Widyńskiego s. Henryka, Michała Widyńskiego s. Michała, Elżbiety Wielgus, Mieczysława Rusinek, Heleny Rusinek, Henryka Widyńskiego i Alicji Widyńskiej.
Z dokumentów zgromadzonych w sprawie wynika, że Pani Władysława Widyńska nie żyje, a przed sądem nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie spadkowe oraz brak jest aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłej. W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego
w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój nr 101A, tel. 81 52 86 662.
Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości bez przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.
Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Niemce, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie (www.powiat.lublin.pl)
oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).
 
Załącznik
Powrót