Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 43/13

28-04-2017

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), Starosta Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Panieńszczyzna, gmina Jastków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 43/13, poprzez udzielenie zezwolenia na budowę linii kablowej niskiego napięcia (0,4 kV), linii kablowej średniego napięcia (15 kV) wraz z kanalizacją światłowodową (rura typu RHDPE 40/3,7 dla światłowodu) na w/w nieruchomości.
Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Z informacji z ewidencji gruntów  i odpisu księgi wieczystej KW nr LU1I/00161233/6 wynika, że działka nr 43/13 stanowi własność Skarbu Państwa i jest oddana w użytkowanie wieczyste osobom trzecim.
Z dokumentów zgromadzonych w sprawie wynika ponadto, że Pani Genowefa Marcinik - współużytkownik wieczysty w udziale 2150/70800 oraz Pani Helena Iwan – współużytkownik wieczysty w udziale 2500/70800 na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej nie żyją, a przed sądem nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie spadkowe oraz brak jest aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłych. W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenie do Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój nr 101A, tel. 81 52 86 662.
Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości bez przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.
Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jastków, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie (www.powiat.lublin.pl) oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).
 

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOTYCZĄCEJ OGRANIECZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI
O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Powrót