Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu z dniem 14 lipca 2017 r. postępowania z wniosku PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części działki nr 43/13 położonej w miejscowości Panieńszczyzna

14-07-2017

Na podstawie art. 115 ust. 3, art. 124 ust. 1 – 2 i 4 – 7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) Starosta Lubelski zawiadamia o wszczęciu z dniem 14 lipca 2017 r. postępowania z wniosku PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Panieńszczyzna, gmina Jastków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 43/13, poprzez udzielenie zezwolenia na budowę linii kablowej niskiego napięcia (0,4 kV), linii kablowej średniego napięcia (15 kV) wraz z kanalizacją światłowodową (rura typu RHDPE 40/3,7 dla światłowodu) na w/w nieruchomości.

Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Z informacji z ewidencji gruntów  i odpisu księgi wieczystej KW nr LU1I/00161233/6 wynika, że działka nr 43/13 stanowi własność Skarbu Państwa i jest oddana w użytkowanie wieczyste osobom trzecim.
Z dokumentów zgromadzonych w sprawie wynika ponadto, że Pani Genowefa Marcinik – współużytkownik wieczysty w udziale 2150/70800 oraz Pani Helena Iwan – współużytkownik wieczysty w udziale 2500/70800 na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej nie żyją, a przed sądem nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie spadkowe oraz brak jest aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłych.
Po zamieszczeniu ogłoszeń o zamiarze wszczęcia niniejszego postępowania i upływie wyznaczonego 2-miesięcznego terminu nie zgłosiły się osoby mające prawa rzeczowe do w/w.
 
Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
Ogłoszenie
Powrót