Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego dot. działki nr 90/4 w miejscowości Szerokie

05-05-2017

Na podstawie art. 115 ust. 3, art. 124 ust. 1 – 2 i 4 – 7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147z późn. zm.) Starosta Lubelski zawiadamia o wszczęciu z dniem 5 maja 2017 r. postępowania z wniosku Gminy Konopnica w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Szerokie, oznaczonej jako działka nr 90/4 o pow. 0,17 ha (obr. 8) w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Jedna z osób figurujących jako właściciel przedmiotowej działki w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów – Stanisław Zwolski nie żyje, a postępowanie spadkowe po zmarłym nie zostało przeprowadzone. Po zamieszczeniu ogłoszeń o zamiarze wszczęcia niniejszego postępowania i upływie wyznaczonego 2-miesięcznego terminu nie zgłosiły się osoby, którym przysługują po zmarłych prawa rzeczowe do w/w nieruchomości.
Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie. 
 
Ogłoszenie Starosty Lubelskiego
Powrót