Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego dot. działki 209/2

03-03-2016

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 114 ust. 4, art. 115 ust. 3, w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), Starosta Lubelski

zawiadamia
 
o wszczęciu z dniem 3 marca 2016 r. na wniosek PGE Dystrybucja SA w Lublinie, postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Szczuczki VI Kolonia, gmina Wojciechów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 209/2 (obr. 17 – Szczuczki VI Kolonia, ark. 1), poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez w/w nieruchomość przewodów i urządzeń służących  do przesyłu energii elektrycznej w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: „ Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110kV relacji: Poniatowa - Nałęczów (od GPZ Poniatowa do słupa 118)”.
 
Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe oraz jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
 
W ewidencji gruntów jako właściciel działki nr 209/2 wpisana jest Teofila Sołdaj. Z informacji załączonej do wniosku wynika, iż Pani Teofila Sołdaj nie żyje, zaś przed sądem nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie spadkowe oraz brak jest aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłej.
 
Po zamieszczeniu ogłoszenia o zamiarze wszczęcia niniejszego postępowania i upływie 2-miesiecznego terminu, nie zgłosiły się osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do w/w nieruchomości po zmarłej Teofili Sołdaj.
 
Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Wojciechów, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).

 

           Starosta Lubelski                
Paweł Pikula  
 
Powrót