Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego dot. działki 14 (obr. Wandzin)

16-03-2016

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 114 ust. 4, art. 115 ust. 3, w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774,  z późn. zm.), Starosta Lubelski

zawiadamia

o wszczęciu z dniem 16 marca 2016 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Lublinie, postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Wandzin, gmina Bychawa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 14 (obr. Wandzin), poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez w/w nieruchomość sieci gazowej sp/c dn 180 PE, MOP 1 MPa w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Gazyfikacja Miasta i Gminy Bychawa, woj. lubelskie”.
 
Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe oraz jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
 
W ewidencji gruntów jako właściciel działki nr 14 wpisany jest Tadeusz Pyszniak.
Z informacji załączonej do wniosku wynika, iż Pan Tadeusz Pyszniak nie żyje, zaś przed sądem nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie spadkowe oraz brak jest aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym.
 
Po zamieszczeniu ogłoszenia o zamiarze wszczęcia niniejszego postępowania i upływie 2-miesiecznego terminu, nie zgłosiły się osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do w/w nieruchomości po zmarłym Tadeuszu Pyszniak.
 
Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Bychawie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).

 

                                                                                              Starosta Lubelski
                                                                                              Paweł Pikula

 

Powrót