Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego dot. działek nr 192,199 i 305 w miejscowości Tarnawka Druga

05-05-2017

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOTYCZĄCEJ OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), Starosta Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Tarnawka Druga, gmina Zakrzew, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 192, 199 i 305, poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę odcinka linii napowietrznej SN 15 kV na w/w nieruchomości.
Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Z informacji z ewidencji gruntów  i odpisów ksiąg wieczystych nr LU1I/00243019/9 i nr LU1I/00225585/5 wynika, że działki nr 192, 199 i 305 stanowią własność Marii i Mariana małż. Konefał.
Z dokumentów zgromadzonych w sprawie wynika, że Pan Marian Konefał nie żyje, a przed sądem nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie spadkowe oraz brak jest aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym. W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój nr 101A, tel. 81 52 86 662.
Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości bez przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.
Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jastków, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie (www.powiat.lublin.pl) oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).
 

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego

Powrót