Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

02-02-2017

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

Starosta Lubelski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Szerokie, gmina Konopnica, oznaczonej jako działka nr 90/4 (obr. 8 Szerokie), w celu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej.
Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Jak wynika ze zgromadzonych w sprawie dokumentów, jeden ze współwłaścicieli nieruchomości, Stanisław Zwolski nie żyje i do chwili obecnej nie przeprowadzono postępowania spadkowego po zmarłym. Stosownie do art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, działkę nr 90/4 należy uznać za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
W związku z powyższym osoby, którym przysługują po zmarłym Stanisławie Zwolskim prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój nr 101A, tel. 81 52 86 662.
Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują po zmarłym prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości.
Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Konopnica, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).

 

 

 

Powrót