Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

10-12-2015

Na podstawie art. 115 ust. 3, art. 124 ust. 1 – 2 i 4 – 7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Starosta Lubelski, zawiadamia o wszczęciu z dniem 10 grudnia 2015 r. postępowania z wniosku PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Strzeszkowice Duże, gmina Niedrzwica Duża, oznaczonej jako działka nr 563 (obr. 18 Strzeszkowice Duże), w celu wybudowania słupowej stacji transformatorowej wraz z liniami energetycznymi napowietrznymi i kablowymi średniego i niskiego napięcia.
 
Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Przez nieuregulowany stan prawny rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. W ewidencji gruntów Gminy Niedrzwica Duża jako właściciel działki nr 563 figuruje Gmina Niedrzwica Duża. Z pisemnych wyjaśnień Wójta Gminy Niedrzwica Duża wynika, że Gmina Niedrzwica Duża nie jest właścicielem  przedmiotowej  działki, a ewidencja gruntów nie zawiera wpisu o tytule prawnym na podstawie jakiego dokonano powyższego wpisu. Po zamieszczeniu ogłoszeń o zamiarze wszczęcia niniejszego postępowania i upływie wyznaczonego 2-miesięcznego terminu  nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości. 

 

                                                                                              Starosta Lubelski

                                                                                                Paweł Pikula

Powrót