Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o II-im przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego

16-04-2015

Powiat Lubelski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lublinie, z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 54,52 m2 stanowiącego własność Powiatu Lubelskiego, znajdującego się w budynku mieszkalnym posadowionym na działce nr 1140/9 o pow. 0,3295 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Osmolice Pierwsze gm. Strzyżewice.

I.  Przedmiot przetargu (opis nieruchomości):

Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 54,52 m2 stanowiący własność Powiatu Lubelskiego, znajdujący się w budynku mieszkalnym posadowionym na działce nr 1140/9 o pow. 0,3295 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Osmolice Pierwsze gm. Strzyżewice wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj. strychem o pow. 18,69 m2oraz udziałem 7321/38148 w częściach budynku i urządzeń, które nie będą służyć wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i takim samym udziałem w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1140/9 o pow.  0,3295 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Osmolice Pierwsze  gm. Strzyżewice, dla której Sąd Rejonowy  Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1I/00098167/9. Dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta.

Przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Rozkład pomieszczeń w lokalu funkcjonalny. Lokal znajduje się na parterze w budynku wielorodzinnym. Budynek 2- kondygnacyjny z przełomu XIX i XX wieku.

Lokal o dobrym stanie wykończenia, częściowo po remoncie. Do lokalu nie przynależy garaż.

Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków.

Nieruchomości jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

II.  1. Wartość szacunkowa nieruchomości lokalowej na którą składają się wartość udziału we współwłasności gruntu oraz wartość lokalu mieszkalnego:   113 990,00 zł (netto)

      2.    Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej:      57 000,00 zł   

      3.    Przedmiot sprzedaży zwolniony jest  z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy   z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
              Przedmiotowa nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, w związku  z tym przewiduje się zastosowanie zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami bonifikaty o wysokości 50% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.                
      4.    Zarząd Powiatu w Lublinie ustala wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. w wysokości 2850,00 zł

      5.    Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie w dniu 20.05.2015 r. o godz. 9.00   w sali konferencyjnej na I piętrze.

  1. III.       Funkcja nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzyżewice :

Przedmiotowa działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu MN2

IV. Termin zagospodarowania nieruchomości: 2  lata od podpisania aktu notarialnego.

V.    Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg – 10.03.2015 r.

VI.  Termin wniesienia ceny sprzedaży: przed zawarciem aktu notarialnego.

VII.    Wadium należy wnieść przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Lublinie: mBank Nr 13 1140 1094 0000 5985 0000 1004 na którym musi znaleźć się najpóźniej w dniu 15.05.2015r.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet nabycia nieruchomości.

VIII. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

IX. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

X. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.

XI.   Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady  Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

XII.    Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Starostwa w pok. 101 (I piętro), budynek A lub  telefonicznie pod nr (0-81) 52 86 661.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Starosta Lubelski

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Paweł Pikula 

 

Powrót