Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie na podstawie art. 113 ust. 5 i 6, art. 115 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

17-04-2014

o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź.zm.),

Starosta Lubelski,
 
zawiadamia o wszczęciu z dniem 17 kwietnia 2014 r. z urzędu, postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marysin, Gmina Jastków oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 177
(obręb 7, arkusz 1) o powierzchni 0,0700 ha.
 
 
W/w nieruchomość zajęta jest pod cmentarz wojenny. Przez nieuregulowany stan prawny rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.
 
Przedmiotowa nieruchomość jest niezbędna do realizacji celu publicznego, jakim jest zakładanie i utrzymanie cmentarzy. 
Powrót