Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sportu na terenie Powiatu Lubelskiego w 2019 r.

18-12-2018

W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2019 roku Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w wyżej wymienionym konkursie.

 
Wszystkie informacje dotyczące naboru kandydatów znajdą Państwo w załączonych dokumentach:
 
Powrót