Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim

09-05-2019

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwane dalej Organizacjami), prowadzące działalność statutową na terenie powiatu lubelskiego, z siedzibą w powiecie lubelskim, do zgłaszania kandydatur do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim na kadencję 2019-2022.

Ww. Rada składa się z 9 członków w tym pięciu przedstawicieli Organizacji.

Zgłoszenia kandydatów Organizacje mogą dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2019 roku poprzez przesłanie karty zgłoszenia kandydata pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin lub składając ją osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Lublinie. Decyduje data wpływu do urzędu.

Wzór karty zgłoszenia kandydata stanowi Załącznik do poniższego Ogłoszenia. Prosimy o składanie dokumentów w kopercie opatrzonej nazwą Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych z dopiskiem PRDPP.

Szczegóły trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim znajdują się w Uchwale Nr XIX /170/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 17 marca 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXII/328/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r.

 

Do pobrania:

Uchwała Nr XIX/170/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim [pdf, 193 KB]

Uchwała Nr XXXII/328/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim [pdf, 203 KB]

Karta zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim [doc., 44 KB]

Powrót