Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Konsultacje społeczne dot. wysokości opłat za usunięcia pojazdu z drogi

05-10-2016

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Na podstawie uchwały Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) działające na terenie powiatu lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
  • nazwa i adres,
  • dane rejestrowe,
  • osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
  1. Zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wktd@powiat.lublin.pl,
  2. Zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, pok. 8 (budynek B).
Uwagi i opinie można przesyłać od dnia 5 października 2016 r. do dnia 12 października 2016 r.
 
Dokumenty do pobrania:
Powrót