Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lubelskiego w 2018 r.

18-10-2017

ZARZĄD POWIATU w LUBLINIE ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lubelskiego w 2018 r.

 1. I.          Rodzaj zadania
Powierzenie prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. na terenie powiatu lubelskiego, zgodnie z załączonym Harmonogramem (załącznik nr 1).
            II.        Podmioty uprawnione do złożenia oferty
 1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
         2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się zgodnie z art. 11 ust.11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
           III.       Wysokość przeznaczonych środków publicznych
Na realizację zadania przeznacza się dotację w wysokości 182 177,64 zł.
           IV.      Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
1)  ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.),
2)  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.),
3)  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
                V.        Termin i warunki realizacji zadania
 1. Zadanie ma być realizowane na terenie powiatu lubelskiego w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z załączonym Harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. W przypadku zmiany lokalizacji punktu, bądź godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w zmienionej lokalizacji, bądź w zmienionych godzinach.
 3. Realizując zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej należy zapewnić profesjonalne i rzetelne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (szczególnie w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów) oraz poufność w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem.
    4. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
      5. Szczegółowe warunki realizacji zadania, określa umowa sporządzona według wzoru, określonego rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.  poz. 1300).
     6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru, określonego rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
     7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania zasobów rzeczowych (np. komputer przenośny) dostosowanych do korzystania z internetowych baz aktów prawnych umożliwiających udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
            VI.    Termin i warunki składania ofert
 
1. Oferty należy składać w terminie do 09. 11. 2017 r. w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
 
2. Na kopercie należy umieścić pieczątkę Podmiotu występującego o dotację z pełną jego nazwą, adresem oraz nazwą zadania: „Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lubelskiego w 2018 r..”
 
3. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem, innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
 
4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1)    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2)    aktualny statut organizacji,
3)    wykaz usług z ostatnich pięciu lat, stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia,
4)    zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej - z podziałem na 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej wynikające z harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1
5)    pisemne zobowiązania (wzór stanowi załącznik nr 3, 4, 5 do niniejszego ogłoszenia):
a)  zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem - załącznik nr 3,
b)  zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, szczególnie w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów - załącznik nr 4,
c)  oświadczenie oferenta o barku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - załącznik nr 5.
5. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
           VII.     Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert
 
 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty  złożone   na   niewłaściwych   formularzach   i   bez  wymaganych  załączników  lub  po  terminie  zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.
 5. Do uchwały Zarządu Powiatu w Lublinie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 6. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa. Skład komisji konkursowej oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu w Lublinie. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół.
 
 1. Przy ocenie merytorycznej oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1)  Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania, co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych (w tym posiadane rekomendacje)
 • 2 letnie doświadczenie - 20 pkt
 • 3 i więcej lat doświadczenia – 30 pkt
 
2)  Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne (ocena wg kwalifikacji osób zgłoszonych do danego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - maks. 40 pkt na jeden punkt, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna)
 • adwokaci, radcowie prawni – 40 pkt
 • doradcy podatkowi – 30 pkt
 • inni specjaliści wskazani w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – 20 pkt
 • system mieszany ww. kwalifikacji – ocena na podstawie średniej arytmetycznej wymienionej punktacji (zaokrąglenie w górę do dwóch miejsc po przecinku), wg osób udzielających świadczeń w danym punkcie.
 
3)  Proponowana ilość godzin świadczonej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, ponad minimalną liczbę godzin przewidzianą w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 (w tym ilość godzin przeznaczona na edukację prawną oraz propozycje działań zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa):
 • ilość godzin ponad minimalną liczbę godzin przewidzianą w załączonym harmonogramie  przeznaczoną  na  szkolenie  w  ramach  pomocy  prawnej     
      i edukacji prawnej – max. 15 pkt
 • propozycje działań zwiększające świadomość prawną społeczeństwa oraz promocja informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej –max. 35 pkt.
 
4)   Realizacja zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich (m.in. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków, w tym posiadane rekomendacje)
 • realizacja dwóch i więcej zadań   - 20 pkt.
 • realizacja jednego zadania – 10 pkt.
 1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Lublinie po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej (maksymalna ilość punktów do uzyskania w otwartym konkursie ofert to 220 pkt), dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Powiatu w Lublinie przedmiotowej uchwały.
 3. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego.
  1. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.
             VIII.  Wysokość dotacji na realizację zadania w 2017 r.
W 2017 r. z budżetu powiatu na realizację niniejszego zadania przez organizację pozarządową  przeznaczono  środki  finansowe  w  wysokości  182 177,64 zł.  W  2016  r.  na realizację niniejszego zadania przez organizację pozarządową przeznaczono środki finansowe w wysokości  179 838,00 zł.
 
 Do pobrania:

 

Załacznik nr 2 

Załacznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Uchwała Zarządu

Oferta

Powrót