Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Decyzja z dnia 26 stycznia 2016 r.

27-01-2016

Na podstawie art. 124, art. 124a, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) w związku z art. 6 pkt 2 ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) - po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika - Bożenę Surtel, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr ew. 563 (Obr. 18), położonej w miejscowości Strzeszkowice, gmina Niedrzwica Duża, poprzez udzielenia zezwolenia na wybudowanie słupowej stacji transformatorowej wraz z liniami energetycznymi napowietrznymi i kablowymi średniego i niskiego napięcia.

Powrót