Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Decyzja nr IGM.6821.92.2015.MW4 w sprawie zajęcia części nieruchomości

08-04-2016

Decyzja

Na podstawie art. 124 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) – po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika r.pr. Krzysztofa Kondeja – w sprawie wydania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 1408, położonej w miejscowości Wojciechów gm. Wojciechów, w związku z przebudową napowietrznej sieci elektroenergetycznej 110 kV przez w/w działkę.

orzekam:

I. Zezwolić na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości o nieruegulowanym stanie prawnym, poł. w miejscowości Wojciechów gm. Wojciechów (obręb 18 – Wojciechów, ark. 4), w części oznaczonej na mapie zarejestrowanej w ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Lubelskiego pod nr P.0609.2015-4685 symbolami: A-B-C-D-A, co stanowi obszar o pow. 723 m2, w związku z decyzją Starosty Lubelskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. znak: IGM.6821.92.2015.MW4 o udzieleniu PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na przeprowadzenie napowietrznej sieci elektroenergetycznej 110 kV  przez w/w nieruchomość.

 II. Niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 20 sierpnia 2015 r. PGE Dystrybucja S.A. – reprezentowana przez pełnomocnika r.pr. Krzysztofa Kondeja, zwróciła się do Starosty Lubelskiego o wydanie decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 1408,  poł. w miejscowości Wojciechów, gm. Wojciechów, (obręb 18 – Wojciechów, ark. 4), w związku z przebudową napowietrznej sieci elektroenergetycznej 110 kV, w związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji: Poniatowa – Nałęczów (od GPZ Poniatowa do słupa 118)”. Decyzją z dnia 6 kwietnia 2016r. znak: IGM.6821.92.2015.MW4 Starosta Lubelski, uwzględniając powyższy wniosek ograniczył sposób korzystania z części w/w nieruchomości na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami.
 
Jednocześnie PGE Dystrybucja S.A. wnioskiem z dnia 27 sierpnia 2015 r., powołując się na ważny  interes społeczny wystąpiła o wydanie decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości i nadanie tejże decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał na fakt, że przeprowadzenie powyższej inwestycji, kwalifikowana jest jako inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Całkowita długość przebudowywanej linii wyniesie 19,295 km i przebiegać będzie przez obszary należące do 3 powiatów: puławskiego, lubelskiego i opolskiego. Dzięki realizacji tej inwestycji na w/w obszarze dojdzie do zwiększenia pewności zasilania, poprawy jakości energii dostarczanej do odbiorców oraz zmniejszenie zagrożenia przeciążeniami linii mogącymi powodować braki w dostawie energii elektrycznej. Budowa linii poprawi także niezawodność sieci dystrybucyjnej oraz ułatwi przeciwdziałanie skutkom poważnych awarii systemu energetycznego, jakie mogą być następstwem różnych zdarzeń losowych. Wnioskodawca podniósł również fakt, że poprawa warunków oraz pewności zasilania to także szansa na pozyskanie nowych inwestorów i w konsekwencji stworzenie nowych miejsc pracy.
 
Ponadto, wnioskodawca wskazał ważny interes jakim w okolicznościach niniejszej sprawy jest terminowa realizacja inwestycji przez PGE. Podniósł, że modernizacja, budowa i eksploatacja sieci przesyłowych jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez PGE jako spółki będącej w większości własnością Skarbu Państwa. Wnioskodawca, jako inwestor przedsięwzięcia, w realizację tej inwestycji zaangażował ogromne nakłady finansowe, a opóźnienia realizacji inwestycji mogą poważnie godzić w podstawy ekonomiczne Wnioskodawcy. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż PGE, na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2010r., jest operatorem  systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na PGE ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest wypełnianiem przez PGE nałożonych na nią przez ustawodawcę zadań, a opóźnienia w realizacji inwestycji, w tym nieterminowe oddanie linii  do eksploatacji, może zostać uznane za naruszenie tych ustawowych obowiązków.  
 
Zgodnie z art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek podmiotu, który będzie realizował cel publiczny, udziela w drodze decyzji zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 124 ust. 1. Decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Przypadki wskazane w art. 108 Kpa to względy ochrony zdrowia lub życia ludzkiego, zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.
 
W ocenie organu I instancji okoliczności, na które powołuje się wnioskodawca zasługują na uwzględnienie i stanowią zarówno ważny interes społeczny – korzyści dla mieszkańców 3 powiatów w zakresie bezpiecznej i stabilnej sieci elektroenergetycznej, jak
i ważny interes strony – terminowość realizacji przedsięwzięcia i w konsekwencji wypełnianie swoich ustawowych zadań.
 
Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.
 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Załączniki:

1. Decyzja numer IGM.6821.92.2015.MW4 w sprawie zajęcia części nieruchomośći w wersji elektronicznej

2.  Mapa zarejestrowana w ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Lubelskiego  pod nr P.0609.2015-4685 

Powrót