Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

DECYZJA IGM.6821.68.2013.MW4 z dnia 23 czerwca 2015 r.

23-06-2015

Na podstawie art. 113 ust. 1, 5 i 6, art. 118a, art. 119 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 7, art. 123 ust. 1, art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1, art. 130, art. 133 pkt 2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r., Nr 39, poz. 311 z późn. zm) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) – po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Marysinie, gm. Jastków, oznaczonej według ewidencji gruntów nr 177 (obr. 7 ark. 1),

                                                                                                                                                                                                           o r z e k a m :

  1. O nabyciu przez Skarb Państwa, prawa własności nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 177 (obr. 7, ark. 1)
    o pow. 0,0700 ha, położonej w m. Marysin, Gmina Jastków.
  2. Wywłaszczona nieruchomość stanowi cmentarz  wojenny z okresu I wojny światowej.
  3. Nabycie prawa własności nieruchomości opisanej w pkt 1 nastąpi z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Ostateczna decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.
  4. Ustala się odszkodowanie  z tytułu wywłaszczenia nieruchomości w wysokości 42 700 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset złotych). Kwota odszkodowania podlega złożeniu do depozytu sądowego na okres 10 lat. Do zapłaty odszkodowania zobowiązany jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Starostę Lubelskiego.

                                                                                                                                                                                                 

U z a s a d n i e n i e

Wojewoda Lubelski wystąpił z pismem z dnia 13 grudnia 2011 r. do Starosty Lubelskiego, o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości położonej w Marysinie, gm. Jastków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 177 (obr. 7, ark. 1). W uzasadnieniu wniosku Wojewoda podniósł, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej i w związku z pogarszającym się stanem cmentarza, szereg podmiotów, w tym Czarny Austriacki Krzyż, jest zainteresowanych jego odnową i deklaruje chęć partycypacji w kosztach rewitalizacji. Przedmiotowy grunt nie posiada uregulowanego stanu prawnego, bowiem nie jest prowadzona dla niego księga wieczysta ani też zbiór dokumentów, jak również brak jest jakichkolwiek dokumentów na podstawie których możliwe byłoby ustalenie osób, którym mogłyby przysługiwać do niego prawa rzeczowe. W ewidencji gruntów i budynków jako właściciel figuruje Skarb Państwa, jednakże zapis ten nie jest poparty tytułem prawnym. Wobec powyższego, wywłaszczenie działki nr 177, jest jedynym sposobem prowadzącym do zgodnej z prawem ochrony zabytkowego obiektu grobownictwa wojennego.

W celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości o numerze 177 położonej
w m. Marysin, Starosta Lubelski podjął stosowne działania, m.in. występując do Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie z zapytaniem, czy dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta  oraz do Urzędu Gminy w Jastkowie o przekazanie informacji na jakiej podstawie Gmina sprawuje zarząd nad w/w nieruchomością oraz wskazanie praw własności osób fizycznych do w/w nieruchomości, bowiem w archiwalnych dokumentach dotyczących w/w obiektu znajduje się zapis, że cmentarz położony jest na gruncie prywatnym należącym do pp. Kobiałków; gmina opiekę powierzyła pp. Kobiałkom w zamian za zwolnienie z podatku gruntowego”. W odpowiedzi, Urząd Gminy Jastków poinformował, że gmina bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy sprawuje na podstawie art. 7 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.

W celu ustalenia stron postępowania wywłaszczeniowego, pismem z dnia 6 listopada 2012 r. Starostwo Powiatowe w Lublinie wystąpiło do Pana Krzysztofa Kobiałka - jednego ze spadkobierców, z prośbą o udzielenie informacji nt. spadkobierców po Janie i Agnieszce Kobiałka – byłych właścicielach przedmiotowej nieruchomości. Jednakże tut. Urząd nie otrzymał na nie żadnej odpowiedzi.

Mając na uwadze powyższe, Starosta Lubelski stosownie do art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ogłosił na tablicy ogłoszeń Starostwa, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jastków oraz
w prasie lokalnej i ogólnopolskiej o zamiarze wywłaszczenia przedmiotowej nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym.  W wyznaczonym terminie 2 miesięcy nie zgłosiły się żadne osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości. Starosta Lubelski
w dniu 17 kwietnia 2014 r. wszczął postępowanie wywłaszczeniowe, o czym ogłosił stosownie do art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 Ponieważ w niniejszej sprawie zachodziła konieczność  zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu wykonania operatu szacunkowego, który będzie stanowił podstawę
do ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość (stosownie do zapisów art. 128 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) tut. Urząd podjął czynności zmierzające
do zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie w/w operatu, a następnie
do wyłonienia wykonawcy operatu.

W dniu 20 kwietnia 2015 r. do akt sprawy dołączony został operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości, sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Łukasza Korulczyka.

Wobec całości zgromadzonego materiału dowodowego w niniejszej sprawie Starosta Lubelski w dniu 12 maja 2015 r. zawiadomił o zakończeniu postępowania dowodowego,
o czym poinformował na elektronicznej tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. Starostwa.

W przedmiotowej sprawie należy zważyć co następuje:

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych, grunty zajęte przez groby i cmentarze wojenne (..) nabywa
na własność Skarb Państwa w drodze umowy, bądź też, gdy umowa nie przyjdzie do skutku, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o wywłaszczeniu nieruchomości
na potrzeby urządzeń użyteczności publicznej.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe potwierdziło informacje podane w piśmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w sprawie wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego. Z wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastków wynika, że nieruchomość jest położona na terenie o symbolu ZC przeznaczonym pod cmentarz (cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej). Ustalono również, że przedmiotowa nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, brak jest również innych dokumentów stwierdzających prawo własności lub inne prawa rzeczowe na tej nieruchomości – w myśl art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stan prawny tej nieruchomości jest nieuregulowany.

Wobec powyższych, na podstawie art. 118a ustawy o gospodarce nieruchomościami, należało wydać decyzję o nabyciu nieruchomości przez Skarb Państwa.

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości określono według jej wartości rynkowej na dzień wydania niniejszej decyzji, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. W ocenie organu wycena została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi, określona przez rzeczoznawcę wartość odpowiada wartości rynkowej nieruchomości.

Stosownie do art. 133 pkt 2 i art. 118a ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie podlega złożeniu do depozytu sądowego na 10 lat.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Powrót